منبع تغذیه موبایل یا power supply دستگاهی برای تأمین انرژی الکتریکی برای یک یا چند مصرف‌کننده می باشد. که وظیفه آن دریافت انرژی الکتریکی از یک منبع انرژی و تبدیل آن به ولتاژ است.

ویژگی‌های منبع تغذیه موبایل عبارتند از:

مقدار ولتاژ و جریانی که می‌تواند برای بار مصرف‌کننده خود تأمین کند.
میزان پایداری ولتاژ یا جریان خروجی در شرایط بار مختلف.
مدتی که می‌تواند انرژی را بدون سوخت‌گیری یا شارژ تأمین کند.